มหาวิทยาลัยบรูพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

Link: www.buu.ac.th

 หลักสูตร รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขา การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

 

1 พื้นฐานธุรกิจ

2 CSR

3 POSDCORB & HRM.Act

4 ธรรมาภิบาล

5 พื้นฐานการเมือง

6 การบริหารการเมือง

7 ระบบเศรษฐกิจ และ ระบบการเมือง 

8 หลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

10 Leadership 

11 SWOT 

12 การจูงใจ

13 การตัดสินใจ

14 บทวิทยุรายการเครือซีเมนต์ไทยร่วมคิดร่วมสร้าง

15 องค์การและการจัดการ