โรงเรียนเสนารักษ์

โรงเรียนเสนารักษ์ 

Link: www.saenarak.com 

หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าแพทย์

 

1 ภาษาอังกฤษ ชั้นนายพัน โดย พ.อ.หญิง ดร.วาทิต จั่นแย้ม 

2 English for Health Care Professional

3 Military Terminology 

4 Easy Conversation

5 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

6 การใช้คอมพิวเตอร์

7 เอดส์ศึกษา

8 กฏหมายทหารและสิทธิมนุษยชน 

9 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

10 ศาสนาและศีลธรรม

11 พื้นฐานการวิจัย สวพ ทบ

12 ระเบียบวิธีวิจัย

13 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

14 การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

15 คุณธรรมและจริยธรรม

16 การเขียนโครงการ

17 องค์การและการจัดการ

18 การบริหารงานบุคคล

19 บริหารโรงพยาบาล

20 ข้อตกลงในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2554