เชิญเป็นวิทยากร

ขอเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียน