วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

 

1.รายงานการวิจัย นนส. รุ่นที่ 1

2.รายงานการวิจัย นายสิบอาวุโสรุ่นที่ 61

3.รายงานการวิจัย ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 37

4.รายงานการวิจัย ชั้นนายพัน รุ่นที่ 53

5.รายงานการวิจัย นายสิบอาวุโส ทางไกล รุ่นที่ 62

6. รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วิชาทั่วไป ชั้นนายพัน รุ่นที่ 55 / 53

7. รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วิชาทั่วไป ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 39 / 53

 

 

8. ระบบการให้บริการโดยทีมสารสนเทศ โดย ทีมสารสนเทศ ของ รร.สร.พบ.

ศึกษาแบบอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Moodle ของ นทน.หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า

พ. ศึกษาแบบอิเล็คทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 / 54

 

 

9. ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารวิชาการ ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ หลักสูตร ชั้นนายร้อย

รุ่นที่ 39 / 53 และ ชั้นนายพัน 55 / 53 วิชาทั่วไป ตามความเห็นของ นทน. ประจำปีการศึกษา 2553

10. ปัญหาการบริหารวิชาการ ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอน

วิชา ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ หลักสูตร นักเรียนนายสิบกองทัพบก


หลักสูตร 1 ปี เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 15 ปี การศึกษา 2553

 

11. ปัญหาการบริหารวิชาการ ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอน

วิชา ทหารและทหารทั่วไป ของ นทน. หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า พ. ศึกษาแบบอิเล็คทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 / 54

 

12. ปัญหาการบริหารวิชาการ ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอน

วิชาทั่วไป ของ นทน. หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า พ. ศึกษาแบบอิเล็คทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 / 54

 

13. ปัญหาการบริหารวิชาการ ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร ของ นทน.


หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9 / 54

 

14. ปัญหาที่เกิดระหว่างการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 9 / 54

15. ปัญหาและแนวทางการพัฒนา หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า พ. ศึกษาแบบอิเล็คทรอนิกส์

16. สรุปงานวิจัยและผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554