อบรมภาาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซี่ยน สาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี

Daily English สสจ.เพชรบุรี‏

1. GREETING & PARTING

2. Dr.Wathit การทักทายแนะนำตนเอง บุคคล 2-3 คน

 

3. Dr.Wathit แนวทางการบอกเวลา

 

4. Mac การนับเลข Cardinal and Ordinal

 

5. Mac การบอกจำนวนเงิน หรือ การนับเงิน

 

6. Mac หมวดบอกทิศทาง

 

7. Mac เตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

 

8. Mac เดินทางไปต่างประเทศคำถามที่พบบ่อย

 

9. การแนะนำ คน 2 คน กิจกรรม Shake Hand

 

10. ตำแหน่งสสจ เพชบุรี

 

11. กิจกรรมแนะนำตัวเวทีโลก สสจ เพชบุรี

 

 

Medical Conversation and Health Screening สสจ.เพชรบุรี‏

1. GREETING & PARTING

 

2. สนทนาภาษาแพทย์และการคัดกรองผู้ป่วย

 

3. คำนำหน้าชื่อบุคคล

 

4. ลำดับขั้นตอนการเข้าพบแพทย์

 

5. นัดหมาย/การเข้าพบแพทย์

 

6. แนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

 

7. ภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเภสัชกรรม

 

8. คำแนะนำในการรับประทานยา

 

9. คำแนะนำก่อนทดสอบภูมิแพ้

 

10. ภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องตรวจพิเศษ ห้อง X-RAY

 

11. คำแนะนำก่อนผ่าตัด

 

12. ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการดใยาเพื่อการผ่าตัด