หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม

หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่

 

1. ตามรอยพระยุคลบาท โดย พ.อ.ปิยะ เจริญจันทร์

2. โครงการพระราชดำริ โดย พ.อ.ปิยะ เจริญจันทร์

3. วิชา กฎหมายทหารและสิทธิมนุษยชน

3.1 เอกสารประกอบคำบรรยาย

3.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม

3.3 Powerpoint

3.4 การบรรยายโดย พ.อ.ปิยชาต เจริญผล

3.5 VDO - HUMAN RIGHTS

3.6 VDO - กฏหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ (กฏหมายสงคราม)

4. วิชา การป้องกันปราบปรามยาเสพติด

4.1 เอกสารประกอบคำบรรยาย

4.2 บันทึกคำบรรยายและเอกสารเพิ่มเติม

4.3 สื่อสำเร็จรูป

4.4 เสียงคำบรรยาย อ.สมบัติ ปุณณโอภาส

4.5 Powerpoint พ.ท.ชิณณะกัณฒ์ ตรีวิศวเวทย์

5. วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย

5.1 เอกสารประกอบคำบรรยาย

5.2 เอกสารเพิ่มเติม

6. วิชา การบริหารงานทั่วไป

6.1 ตำรา องค์การและการจัดการ

6.2 การบรรยาย วิชา บริหารงานทั่วไป โดย อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์

7. วิชา การบริหารงานบุคคล (เอกสารประกอบคำบรรยาย)

8. วิชา การบริหารโรงพยาบาล (เอกสารประกอบคำบรรยาย)

9. วิชา CSR

9.1 Mind Map เรื่อง CSR

9.2 Powerpoint ประกอบคำบรรยายวิชา CSR

10. วิชา การส่งกำลังบำรุง-ส่งกำลังสายแพทย์ (เอกสารประกอบคำบรรยาย)

11. วิชา การกำลังพล-แนวทางการเติบโตในการรับราชการ โดย พ.อ.เกษม ภิญโญชมน์ (เอกสารประกอบคำบรรยาย)

12. ตำราและเอกสารทางวิชาการประกอบการเรียนการสอนแบบรวมเล่ม (Six in One)

13. "หากจะเดินตามพ่อ.....ขอให้รู้ หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ ของพ่อก่อน" โดย พ.อ.หญิง กนกพร ศรีสมบัติ

14. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (ธรรมาภิบาล - Good Governance) อ.ดารา พงษ์สมบูรณ์